Włodzimierz Lapis

Poradnik Gimnazjalisty z III klasy


Jak dostać się do nowej szkoły?

      O przyjęciu ucznia do szkoły ponadgimnazjalnej decydują po połowie:
- liczba punktów uzyskanych przez kandydata za oceny z wybranych zajęć edukacyjnych i za inne osiągnięcia (np. udział w międzyszkolnych konkursach przedmiotowych) odnotowane na świadectwie ukończenia gimnazjum (maksimum 100 punktów),
- liczba punktów za wyniki egzaminu gimnazjalnego (maksimum 100 punktów).

      Dokładnie zasady punktacji przy naborze do szkół średnich w Wielkopolsce zostały ustalone następująco (każdy uczeń maksymalnie może dostać 200 punktów):
  • egzamin gimnazjalny - max 100 pkt. (po 50 z każdej części),
  • ocena z języka polskiego - max 12 pkt.,
  • ocena z obowiązkowego języka obcego - max 12 pkt.,
  • ocena z matematyki - max 12 pkt.,
  • ocena z przedmiotu wybranego przez szkołę (tzw., wiodącego w wybranej klasie) - max 12 pkt.,
  • średnia ocen z sześiu przedmiotów (historia, wiedza o społeczeństwie, biologia, geografia, fizyka, chemia, informatyka; z wyłączeniem przedmiotu, który szkoła wybrała) - max 12 pkt.,
  • świadectwo z paskiem - 10 pkt.,
  • ocena z zachowania - max 6 pkt.,
  • udział w konkursach na szczeblu co najmniej wojewódzkim - max 18 pkt.,
  • inne osiągnięcia sportowe i artystyczne - max 6 pkt. (odpowiednio po 3 pkt. w danej kategorii).
Szczegółowe zasady naboru każda szkoła ponadgimnazjalna musi określić do 15 marca.

      Gimnazjalisto! Masz jeszcze szansę zwiększyć swoje możliwości na zdobycie jak największej liczby punktów za egzamin końcowy. Chcesz wiedzieć, jak to zrobić?

      Od 16 kwietnia do 16 maja powinieneś składać dokumenty w wybranych szkołach ponadgimnazjalnych, gdzie chciałbyś kontynuować naukę. Podanie możesz złożyć najwyżej do trzech szkół (szkoły w zespołach szkół traktuje się jako niezależne!). Jednocześnie, na specjalnej, posiadanej przez Ciebie "karcie pomocniczej" szkoły średnie potwierdzają swoją pieczątką, że złożyłeś u nich papiery. Z kolei Ty sam na niej zaznaczasz, do której z nich chciałbyś iść w pierwszej kolejności, w drugiej kolejność i w końcu w trzeciej kolejności. Dzięki temu w Poznaniu program komputerowy po zliczeniu punktów za egzamin gimnazjalny, oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum i inne osiągnięcia od razu umieści Cię w tej (najwyższej z Twojej listy) szkole, w której będzie dla Ciebie miejsce.

      Uwaga! Jeśli nie jesteś zadowolony z wyników egzaminów - masz możliwość zmiany wybranych szkół. Masz na to czas do 13 czerwca. Musisz tylko pamiętać, że gdy będziesz przenosił dokumenty, powinieneś mieć przy sobie "kartę pomocniczą", gdzie trzeba zaznaczyć każdą zmianę wybranej szkoły.

      Na zakończenie roku szkolnego dostaniesz świadectwo końcowe wraz z trzema kopiami i zaświadczenie o wynikach testów gimnazjalnych. Do poniedziałku 23 czerwca (do godz. 12) trzy kopie świadectwa musisz dostarczyć do trzech wybranych ostatecznie szkół (nigdzie nie zanosisz oryginału świadectwa!).

      Z kolei w środę 25 czerwca o godz. 9 w każdej szkole średniej pojawi się lista przyjętych kandydatów. Jeśli jesteś na jednej z nich - gratuluję! - do godz. 12 w piątek 27 czerwca musisz do sekretariatu tego "ogólniaka" przynieść oryginalne świadectwo ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego. To ostateczne potwierdzenie, że od września chcesz się uczyć w tej szkole. Na podstawie piątkowych potwierdzeń szkoły wywieszają w poniedziałek 30 czerwca o godz. 9 kolejne, ostateczne listy przyjętych.

      Jeśli nie dostałeś się do żadnej z wybranych szkół - na szczęście jeszcze nie wszystko stracone. Do 3 lipca, do godz. 12 składasz dokumenty w takiej szkole, która ma jeszcze wolne miejsca. Czy się tam dostałeś - dowiesz się do godz. 15 w piątek 4 lipca. Jeśli zostałeś przyjęty, to do 8 lipca musisz przynieść oryginalne świadectwo, by potwierdzić tym samym, że będzie to Twoja nowa szkoła.

      Uwaga! Laureaci konkursów (co najmniej o zasięgu wojewódzkim) z jakiegoś przedmiotu od razu składają dokumenty (oryginały) do wybranej szkoły i dostają się tam bez (opisanego powyżej) postępowania rekrutacyjnego!

Ważne!

      Dla kandydatów do liceów i oddziałów dwujęzycznych może być przeprowadzony sprawdzian uzdolnień kierunkowych. Podobnie jest w przypadku szkół, w których realizowany program nauczania wymaga od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji, w szczególności plastycznych lub muzycznych.


« Wstecz | Menu | Dalej »


Centrum Oświatowe "Promotor"